Guidelines and Tools for Online Learning Management

1. Learning Management System (LMS)

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนของกระบวนวิชาให้กับนักศึกษา

2. Social Media

เพื่อนัดแนะ / สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนนอกเวลาเรียน

3. การพบนักศึกษาในรูปแบบ Online

เพื่อสอนหรือทำกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอนร่วมกัน

4. การบันทึกสื่อในรูปแบบ Online

เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาสื่อการเรียนการสอยที่อาจารย์จัดทำไว้แล้วได้ด้วยตนเอง